Alina Szapocznikow

(1926 - 1973)

Alina Szapocznikow